Polityka prywatności

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako: „RODO”). RODO obowiązywać będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym także w Polsce i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym dla Twojej wygody usunęliśmy z Regulaminu sklepu informacje odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych (§1, ust. 3, §4 ust. 2-3 Regulaminu) i zebraliśmy wszystkie informacje w zaktualizowanej Polityce prywatności. W Polityce prywatności znajdziesz informacje jakie dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres przetwarzamy oraz dowiesz się o wszystkich przysługujących Ci zgodnie z RODO uprawnieniach takich jak: dostęp do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, skontaktuj się z nami: sklep@vabimax.pl. Ze zmienionym regulaminem (zmiany zaszły w §7 ust. 3 lit. a) pkt (i) oraz w §7 ust. 7 Regulaminu) możesz zapoznać się  tutaj:

 

https://vabimax.pl/info/index/pageId/2/preview/1 

Regulamin zacznie obowiązywać od dnia 25 maj 2018 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.wabimax.pl obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

1. TOŻSAMOŚĆ (1.1) ORAZ DANE KONTAKTOWE (1.1) ADMINISTRATORA DANYCH, POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy www.wabimax.pl jest Janusz Pastuszuk, Kozubszczyzna21c, 21-030 Motycz (adres siedziby jest adresem do korespondencji) ; NIP: 712-190-20-18; REGON:432257144; adres poczty elektronicznej: sklep@vabimax.pl - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczy, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.3. Przedmiotowa Polityka Prywatności ma odpowiednie zastosowanie w stosunku do danych osobowych gromadzonych przez sklepy stacjonarne Administratora oraz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców/Klientów telefonicznie, za pomocą mediów społecznościowych lub mailowo.

1.4. Wszelkie słowa rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna, Usługobiorca/Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://vabimax.pl/info/index/pageId/2/preview/1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej ("RODO") oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

2.2.1. art. 6 ust 1 b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.2.2. art. 6 ust 1 f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Jako uzasadniony interes administratora traktowany jest marketing bezpośredni produktów własnych.

3. CEL (3.1) , ZAKRES - JAKIE DANE (3.2), ODBIORCY (3.3), PRAWNIE UZASADNIONY INTERES (3.4) I KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH (3.5)

3.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

3.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem), polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta;

3.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub Usług Administratora, np.; otrzymywanie Newsletterów, informacji o nowościach, ofert, prezentów lub ofert urodzinowych;

3.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; datę urodzin; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

3.3. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty, które zawarły z Administratorem umowę o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.

3.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.2. jest niezbędne do Świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

3.5. Administrator nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

4.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności o tego, z jakiego urządzenia korzystasz, odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

4.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

4.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

4.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

4.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

4.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

4.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

4.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze - jednak w tym ostatnim wypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

4.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

4.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach : w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari

4.6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi - adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

5. WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE ICH NIE PODANIA

5.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w pkt. 3.2. danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w Regulaminie.

5.2. Klient nie ma obowiązku podania danych w celu otrzymywania informacji marketingowych. Klient nie ma obowiązku podania daty urodzin. A w przypadku ich podania, ma prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu - czyli wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (pkt 8.2.).

6. PRAWO DOSTĘPU (6.1.), INFORMACJI/POPRAWIANIA (6.2.) ORAZ USUNIĘCIA ("PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM") (6.3.) DANYCH

6.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich kontroli.

6.2. Klientowi przysługuje prawo do: żądania informacji, czy jego dane osobowe są przetwarzane, czy zostały udostępnione innemu podmiotowi, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.3. Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), jego danych osobowych:

6.3.1. jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane;

6.3.2. jeżeli cofnął zgodę (pkt.8.) lub wniósł sprzeciw (pkt.7.) i nie ma innej podstawy;

6.3.3. jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem;

6.3.4. jeżeli to obowiązek wynikający z prawa;

6.3.5. jeżeli dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU (7.1. i 7.2.) , PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH (7.3.)

7.1. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - gdy:

7.1.1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

7.1.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

7.2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

7.3. Klient ma możliwość otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz możliwość ich przesłania innemu administratorowi lub wniesienia o przesłane swoich danych do innego administratora bezpośrednio przez obecnego administratora.

8. REALIZACJA UPRAWNIEŃ PRZEZ KLIENTA

8.1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@vabimax.pl albo pisemnie na adres Administratora (pkt.1.1). Administrator udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości.

8.2. W celu realizacji uprawnienia do rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych można również skorzystać ze sposobu wskazanego w danej informacji marketingowej: Nie chcesz otrzymywać naszych newsletterów i ofert skontaktuj się z nami pod adresem : sklep@vabimax.pl lub pod adresem Janusz Pastuszuk Kozubszczyzna 21c, 21-030 Motycz, aby zakończyć subskrypcję.

9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Jeżeli Klient uzna, że zostały naruszone jego prawa dotyczące jego danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, mail: kancelaria@giodo.gov.pl, godziny pracy urzędu: 8.00 - 16.00.

10. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane są przechowywane przez okres pięciu pełnych lat w związku z możliwością kontroli podatkowej.

11. ŹRÓDŁO DANYCH Dane są zbierane tylko bezpośrednio od Klientów.

12. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU Dane zebrane podczas wizyty Klienta wykorzystywane są także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Klienta, dlatego w ramach reklamy banerowej Klient może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje o Kliencie (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

13. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

13.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13.3.Usługodawca stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

13.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystując system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Zapewnia on bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na Urządzeniu Użytkownika, a serwerem Serwisu. Uzgadnianie kluczy i transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Użytkownik jest o tym informowany, poprzez wyświetlenie symbolu kłódki na pasku stanu lub pasku nawigacji (w zależności od przeglądarki).

13.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

13.3.3. E-maile i smsy sケ wysyウane za pomocケ platformy SPRING za pośrednictwem firmy SerwerSMS, T-MOBILE.

* * *

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.vabimax.pl obowiązująca do dnia 25 maja 2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Janusz Pastuszuk, Kozubszczyzna21c, 21-030 Motycz; (adres siedziby jest adresem do korespondencji) ; NIP: 712-190-20-18; REGON:432257144; adres poczty elektronicznej: sklep@vabimax.pl - zwany dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://vabimax.pl/info/index/pageId/2/preview/1

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą(Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt.

2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znależźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach : . w przeglądarce Chrome . w przeglądarce Firefox . w przęglądarce Internet Explorer . w przeglądarce Opera . w przeglądarce Safari

3.6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi - adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@vabimax.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Waluty

Infolinia:

507 131 911

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl