Regulamin Akcje Promocyjne Konkursy Facebook

Regulamin Akcji Promocyjnej ,,VABI MAX” Facebook

§ 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem promocji VABI MAX zwanego dalej " Akcją Promocyjną " oraz fundatorem nagród jest firma JANUSZ PASTUSZUK VABI MAX OUTLET, KOZUBSZCZYZNA 21C 21-030 MOTYCZ NIP: 712-190-20-18 e-mail: sklep@vabimax.pl, zwana dalej "Organizatorem". 2. Akcja Promocyjna zostanie przeprowadzona na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu serwisu prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL https://www.facebook.com/vabimax, dalej zwanym "Profilem Organizatora", na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji Promocyjnej i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 4. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny na stronie www.vabimax.pl . 5. Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy nadawać znaczenie określone poniżej: a) Akcja Promocyjna – działanie organizowane za pośrednictwem Profilu Organizatora, adresowane do użytkowników portalu Facebook, polegające na zamieszczeniu komentarza "tak" posta którego dotyczy akcja promocyjna, umieszczonego na profilu https://www.facebook.com/vabimax przez Organizatora; b) Ogłoszenie o Akcji Promocyjnej - publikowane na Profilu Organizatora zaproszenie do udziału w Akcji Promocyjnej; c) Data Akcji Promocyjnej - określenie ram czasowych Akcji Promocyjnej, w których uczestnicy mogą wziąć w niej udział; d) Rozpoczęcie Akcji Promocyjnej - określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy mogą rozpocząć działania opisane w Ogłoszeniu, w celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej; e) Nagroda –nagroda rzeczowa opisana przez Organizatora na jego Profilu, podczas ogłoszenia Akcji Promocyjnej; f) Zwycięzca - Uczestnik, który najczęściej umieścił słowo "tak" na opublikowany przez Organizatora na jego profilu posta którego dotyczy akcja promocyjna, w sposób określony Regulaminem; g) Dzień zamknięcia Akcji Promocyjnej - dzień oraz godzina podane podczas ogłoszenia o Akcji Promocyjnej, do kiedy uczestnicy udostępniać post; § 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com. 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji Promocyjnej. § 3. Przebieg i warunki udziału w Akcji Promocyjnej. 1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu o Akcji Promocyjnej, tj. w Dacie konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia Akcji udostępnić opublikowany przez Organizatora na jego profilu post, którego dotyczy ogłoszenie o Akcji Promocyjnej ; 2. Za moment udostępnienia posta którego dotyczy akcja promocyjna, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w który zostanie zarejestrowany na serwerze Serwisu. § 4. Zasady wyłaniania zwycięzcy. 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy zamieścili słowo "tak" w komentarzach posta którego dotyczy Akcja Promocyjna, umieszczony na profilu Organizatora 2. Zwycięzcą konkursu będzie osoba wyłoniona w sposób - zliczenie komentarzy "tak" spośród wszystkich uczestników którzy udostępnili post którego dotyczy Akcja Promocyjna, umieszczony na profilu Organizatora 3. Organizator w terminie siedmiu dni od Dnia zamknięcia konkursu opublikuje komentarz na Profilu Organizatora, zawierający wskazanie Uczestnika Konkursu, któremu został przyznany status Zwycięzcy oraz prośbę o przesłanie przez Zwycięzcę do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć otrzymania nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci otrzymania nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 24 godzin od opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie Zwycięzcy, nie nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody. § 5. Nagroda. 1. Nagrodą w Akcji Promocyjnej jest nagroda rzeczowa opisana podczas ogłoszenia o Akcji Promocyjnej 2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy osobiście w sklepie VABI MAX OUTLET ul.Zana 19 ( CH Leclerc poziom -1) 3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci opisanej podczas ogłoszenia Akcji Promocyjnej, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. § 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: JANUSZ PASTUSZUK VABI MAX OUTLET, KOZUBSZCZYZNA 21C 21-030 MOTYCZ oraz z dopiskiem wskazującym nazwę Konkursu. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – wyłącznie listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. § 7. Ochrona danych osobowych. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest JANUSZ PASTUSZUK VABI MAX OUTLET, KOZUBSZCZYZNA 21C 21-030 MOTYCZ, , adres e-mail: sklep@vabimax.pll. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1. 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą profilowane. 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób określony powyżej. § 8. Facebook. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora. § 9. Postanowienia końcowe. 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.). 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu Organizatora.

Regulamin Konkursu ,Dzień chłopaka” Facebook

§ 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu Walentynkowego zwanego dalej " Konkursem " oraz fundatorem nagród jest firma JANUSZ PASTUSZUK VABI MAX OUTLET, KOZUBSZCZYZNA 21C 21-030 MOTYCZ NIP: 712-190-20-18 e-mail: sklep@vabimax.pl, zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu serwisu prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL https://www.facebook.com/vabimax, dalej zwanym "Profilem Organizatora", na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.vabimax.pl . 5. Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy nadawać znaczenie określone poniżej: a) Konkurs – działanie organizowane za pośrednictwem Profilu Organizatora, adresowane do użytkowników portalu Facebook, polegające na opublikowaniu komentarza do Ogłoszenia o konkursie, stanowiącego prawidłową odpowiedź na zadanie konkursowe; b) Ogłoszenie o Konkursie - publikowane na Profilu Organizatora zaproszenie do udziału w Konkursie; c) Data Konkursu - określenie ram czasowych Konkursu, w których uczestnicy mogą wziąć w nim udział; d) Rozpoczęcie Konkursu - określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy mogą rozpocząć działania opisane w Ogłoszeniu, w celu wzięcia udziału w Konkursie; e) Nagroda –nagroda rzeczowa opisana przez Organizatora na jego Profilu , podczas ogłoszenia Konkursu; f) Zwycięzca - Uczestnik, który opublikował w komentarzu do Ogłoszenia o konkursie poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, w sposób określony Regulaminem; g) Dzień zamknięcia Konkursu - dzień oraz godzina podane podczas ogłoszenia o Konkursie, do kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe; § 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com. 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji Promocyjnej. § 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 1 Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu o Konkursie, tj. w Dacie konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia konkursu opublikować na Profilu Organizatora komentarz do Ogłoszenia stanowiący: "zamieszczenie najfajniejszych życzeń dla swojego chłopaka w komentarzach do posta konkursowego zamieszczonego na  fb organizatora" ; 2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze Serwisu 3. Po opublikowaniu komentarza zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursowa zapisana jako pierwsza na Profilu Organizatora w ramach danej edycji Konkursu. 5. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 6 poniżej. 6. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem. § 4. Zasady wyłaniania zwycięzcy. 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Zwycięzcą konkursu będzie osoba wyłoniona w sposób losowy spośród wszystkich uczestników którzy prawidłowo zamieści komentarz, o którym mowa w § 3 ust. 1 3. Organizator w terminie trzech dni od Dnia zamknięcia konkursu opublikuje komentarz na Profilu Organizatora, zawierający wskazanie Uczestnika Konkursu, któremu został przyznany status Zwycięzcy oraz prośbę o przesłanie przez Zwycięzcę do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć otrzymania nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci otrzymania nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 24 godzin od opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie Zwycięzcy, nie nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody. § 5. Nagroda. 1. Nagrodą w Akcji Promocyjnej jest nagroda rzeczowa opisana podczas ogłoszenia o Akcji Promocyjnej 2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy osobiście w sklepie VABI MAX OUTLET ul.Zana 19 ( CH Leclerc poziom -1) 3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci opisanej podczas ogłoszenia Akcji Promocyjnej, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. § 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: JANUSZ PASTUSZUK VABI MAX OUTLET, KOZUBSZCZYZNA 21C 21-030 MOTYCZ oraz z dopiskiem wskazującym nazwę Konkursu. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – wyłącznie listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. § 7. Ochrona danych osobowych. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest JANUSZ PASTUSZUK VABI MAX OUTLET, KOZUBSZCZYZNA 21C 21-030 MOTYCZ, , adres e-mail: sklep@vabimax.pll. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1. 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą profilowane. 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób określony powyżej. § 8. Facebook. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora. § 9. Postanowienia końcowe. 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.). 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu Organizatora.

Nowości
Waluty

Infolinia:

507 131 911

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl